Om föreningen

Vi är många som tycker om att uttrycka oss i skrift. I Hälsingland träffas vi i skrivarföreningen ”Skrivare i Hälsingland”.

Vi ordnar veckoslutskurser 1 –  2 ggr per år. Under en erfaren författares ledning skriver vi prosa eller poesi. Vi utbyter erfarenhet och inspirerar varandra. Vi förenas i skrivandet och utnyttjar internet för information. Vi har öppna scener där medlemmar eller andra läser och inspireras.

Styrelse 2022

ordförande:
Leif Strandberg 070-550 21 93 

leif.at.strandbergab.se

Vice ordförande:
Pontus Vifell 0278-178 59
pontus_vifell.at.hotmail.com

sekreterare:
Lena Persson (fd Forslin), 070 639 60 13
lena.forslin.at.outlook.com

kassör:
Öjar Janhager 073-084 39 21
ojarjanhager.at.gmail.com

övriga styrelseledamöter:
Anita Eriksson 070-296 46 66 (redaktör Lokatten)
lokattenredaktionen.at.gmail.com

Lars Lindström, Njutånger 070-249 63 45
larslindstrom.at.eml.cc

Gunbritt Wallström 070-471 10 37
gebewes.at.hotmail.com

ersättare:
Pär-Ola Palm 076-763 18 35
palmarens.at.gmail.com
Britt Ruuska 070-607 01 94
britt.ruuska.at.gmail.com

webbmaster helsingeskrivarna.at.gmail.com

Bokmärken 2018
Bokmärke färg
Bokmärke svartvitt

—————————————-

STADGAR
Föreningens syfte är att främja skrivandet och läsandet i Hälsingland genom att ge ut ett medlemsblad, ha en aktuell hemsida, ordna kursverksamhet och författarbesök samt att ge ut antologier.

Föreningen skall söka samarbete med organisationer som har likartade verksamheter.

Medlem i föreningen är var och en som stöder föreningens syfte, anmäler sig och betalar medlemsavgift.

Styrelse
Årsmötet väljer styrelse som är föreningens verkställande organ. Den består av en ordförande som väljs på två år samt sex ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs på två år i taget så att årligen hälften av dem är i tur att ersättas. Styrelsen konstituerar sig själv. Dessutom väljs två suppleanter vardera på ett år.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande och är eniga om beslutet.

Revisorer
Två revisorer väljs på ett år.

Valberedning
Två valberedare väljs på 1 år.

Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Årsmöte
Årsmöte hålls före mars månads utgång.
Kallelse till årsmötet skall utgå två veckor före planerat årsmöte.
Motioner skall ha inkommit en månad före årsmötet.
Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.

Ändring av stadgar
För att ändra föreningens stadgar krävs beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.

Föreningens upplösning
I händelse av föreningens upplösning skall eventuellt kassaöverskott överföras till Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr.